نام بسیج یاد آور زنان و مردانی است که روحی به پهنای زمین و همّتی به بلندای آسمان داشتند و در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه‌ها آفریدند.همان غیور مردانی که خود را روی مین می‌انداختند تا برای همرزمان‌شان معبر باز کنند، همان‌هایی که برای شناسایی به دل آب زدند و هرگز برنگشتند؛ همان فرماندهانی که در دل شب پوتین سرباز هایشان را واکس می‌زدند و همان شیر زنانی که گاه در کسوت پرستاری و گاه با بافتن شال و کلاه برای کمک به رزمندگان ذرّه از توانشان مضیقه نمی‌کردند و آنان که یک عمر چشم به راه عزیزانشان رنج‌ها کشیدند.