جان پدر کجاستی؟ ... طنینی که تبدیل به یک فریاد فراملی شد ...

داستان از جایی آغاز می‌شود که پس از تراژدی دانشگاه کابل و جنایت فجیع عوامل تروریستی داعش، نسبت به جوانان دانشجوی افغان؛ امید مهریار از سوی رئیس دانشگاه، موظف شد تا وسایل شهدای دانشجو را تحویل بگیرد و این آغاز یک روایت بسیار تلخ است...