احتمالاً الان بزرگترین دغدغه شما فهمیدن تفاوته بین کلمات امامیه و شافعی و حنفی در پسوند رشته‌هاتون یا رشته‌های دوستان‌تونه و احتمالاً نصف بیشترتون حتی نمی‌دونستید مذهبی که دارید امامیه است و الان نگران این‌هایید!